اطلاعیه شماره 10 دبیرخانه همایش-ترجمه مطالب و سخنرانی های همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی» به صورت همزمان
1402-01-19
اطلاعیه شماره 10 دبیرخانه همایش-ترجمه مطالب و سخنرانی های  همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی» به صورت همزمان

به آگاهی داوطلبان و مدعوین ارجمند غیرایرانی می رساند که برابر پیش بینی های به عمل آمده،ترجمه مطالب و سخنرانی های  همایش به صورت همزمان به زبان های انگلیسی، عربی و روسی خواهد بود.

دبیرخانه همایش بین‌المللی «هندسه نظم جدید جهانی»