نشانی دبیرخانۀ همایش: تهران، بزرگراه شهید بابائی،دانشگاه عالی دفاع ملی      رایانامه: hamayesh@sndu.ac.ir
کد پستی: 1698613411 پایگاه اطلاع رسانی همایش:  https://nwog.sndu.ac.ir
تلفن: 27354457 - 26754371- ۰۲۱        مکان برگزاری همایش: دانشگاه عالی دفاع ملی
دورنگار: 22970323- ۰۲۱      زمان برگزاری همایش: 21-20 اردیبهشت ماه 1402

Refresh Code