اهداف همایش بین المللی « هندسه نظم جدید جهانی»

1- تبیین مفاهیم نظری و رویکردهای علمی در شکل گیری نظم جدید جهانی

2- مدیریت دانش، گفتمان سازی و ترویج ادبیات نظم جدید مبتنی بر موعودگرایی

3- تبیین و شناخت نظم آینده در محیط بین الملل

4- تبیین جایگاه و موقعیت مطلوب جمهوری اسلامی ایران در نظم جدید