محورها و زیر محورهای همایش بین المللی « هندسه نظم جدید جهانی»1-  مفاهیم،نظریه ها و رویکردهای جدید در شکل گیری نظم جدید جهانی


     1)     تبیین اندیشه و دیدگاه­ های امامین انقلاب در تغییر هندسه نظم جدید جهانی 

    2)     نظریه ها، مکاتب، رویکردها و الگوهای ژئوپلتیکی، اقتصادی، فناوری، دفاعی، سیاسی، امنیتی، حقوقی، اجتماعی -فرهنگی، زیست محیطی و... در نظم درحال گذار و در حال ظهور 

    3)     گفتمان­ های جدید جنگ و فناوری­های جدید دفاعی _امنیتی درنظم درحال ظهور (جنگ های هیبریدی، سایبری، شبکه محور و ...) 

    4)     مفهوم‌شناسی هندسه نظم جهانی، ابرانگاره­ها و رویکردهای مختلف مبتنی بر  علم و فناوری

 

2- مؤلفه های تأثیرگذار در نظم جدید جهانی (اقتصادی، سیاسی،  فرهنگی– اجتماعی، علم و فناوری، زیست محیطی، دفاعی - امنیتی)


    1)     نقش رسانه ها در هندسه نظم جدید جهانی

    2)     نقش و جایگاه حقوق و قواعد بین‌المللی در نظم جدید جهانی

    3)     نقش انرژی، کشاورزی، تجارت بین المللی، حکمرانی آب، و تغییرات اقلیم در هندسه نظم جدید جهانی

    

3- معنویت، مهدویت و موعودگرایی نظم جدید جهانی

    1)     امت سازی و تمدن نوین اسلامی در هندسه نظم جدید جهانی
    2)     موعود گرایی و شبکه سازی جهانی در هندسه نظم جدید جهانی

    3)     مبارزه با استکبار وسلطه طلبی، قدرت یابی مستضعفان در نظم جدید جهانی


    4)     معنویت و اقتدار فرهنگی در هندسه نظم جدید جهانی

 

 4-  روندها و سناریوهای پیش روی نظم جدید جهانی


    1)      چشم انداز و سناریوهای پیش روی هندسه نظم جدید جهانی (ایدئولوژیکی، ژئوپلیتکی، علمی، اقتصادی، دفاعی و...)

    2)     نشانه­ هاو روندهای تغییر در نظم موجود (پیشران‏ ها ، تکانه ها و چالش­ ها)

    3)     نشانه­ ها و پیشران­ های افول قدرت آمریکا و تاثیرآن بر نظم در حال ظهور

    4)     ظرفیت سازی و سناریوهای جهان اسلام در نظم جدید جهانی


5-   بازیگران اصلی و کنشگران مؤثر بر شکل گیری هندسه نظم جدید جهانی

 

    1)     بازیگران جهانی، منطقه ای و منظومه های نوظهور مؤثر بر نظم در حال ظهور 

    2)     نقش جنبش‌ها و نهضت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در هندسه نظم جدید جهانی 

    3)     نقش و کنشگری بازیگران آنارشیست (بازیگران تروریستی، گروه‌های تکفیری، شبه‌نظامیان معاند و...) و بازیگران هنجاری (گروه های مذهبی، انقلابی و...) در هندسه نظم جدید جهانی 

    4)     نقش حاکمیت دولت‌ها و شرکت های بزرگ تاثیرگذار جهانی در هندسه نظم جدید جهانی 

    5)     نقش مردم و  شبکه های اجتماعی در هندسه نظم جدید جهانی

    6)     حکمرانی علوم و فناوری های سخت و نرم و نقش فناوری های فراملی در ترسیم هندسه نظم جدید جهانی 


6-  ساختارها و نظامات منطقه ای و بین المللی در آینده


    1)     سازمان­ های اقتصادی و مالی، همکاری ها و پیمان های بین ­المللی و هندسه نظم جدید جهانی

    2)      ائتلاف سازی ، همگرایی و نظام سازی در هندسۀ قدرت جهانی در حوزه‌های مختلف قدرت (امنیتی، سیاسی، اقتصادی و...)

    3)     نقش دیپلماسی در هندسۀ نظم جدید جهانی

    4)     نقش و جایگاه دیپلماسی علم و فناوری در ترسیم هندسه نظم جدید جهانی 


 
7-   انقلاب اسلامی، جبهه مقاومت و نظم جدید جهانی

    1)    وجه مقاومتی نظام آینده جهانی (عدالت طلبی،معنویت گرایی،مردم گرایی ،غرب ستیزی ،آزادی بخشی و استقلال گرایی)

    2)     تأثیرات (سیاسی،فرهنگی،اقتصادی،نظامی-امنیتی و ژئوپلتیکی)جبهه مقاومت بر شکل گیری نظم و نظام جدید جهانی

    3)     تمهیدات و تغییرات جبهه مقاومت برای بیشینه­ سازی تأثیرات آن بر شکل و روند نظم جدید جهانی(روزآوری و متناسب سازی) 

    4)     عمق و ابعاد نگاه روسیه و چین به جبهه مقاومت و چگونگی حداکثری کردن آن  

    5)     موقعیت های جدید جهانی برای گسترش دولت­ها و نهضت ها و روندهای مقاومت و چگونگی به نتیجه رساندن این موقعیت ها


8-   جمهوری اسلامی ایران و هندسه نظم جدید جهانی و منطقه ای

    1)     نقش حکمرانی ج.ا.ا در ایجاد، توسعه و پیشبرد نظم جدید جهانی

    2)      ظرفیت‌ها و چالش‌های (ژئوپلیتیکی،اقتصادی ،دفاعی- امنیتی ،فناوری و...) پیش روی جمهوری اسلامی ایران در هندسۀ نظم جدید جهانی

    3)     تاثیر هندسه نظم جدید جهانی بر حکمرانی، دکترین، راهبردها و سیاست‏های جمهوری اسلامی ایران

     4)     جایگاه مطلوب و ممکن ایران در توسعه علوم و فناوری‌های مبنای نظم جدید جهانی