نشست تخصصی حکمرانی آب و آب‌های فراسرزمینی در هندسه نظم جدید
1401-11-04
نشست تخصصی حکمرانی آب و آب‌های فراسرزمینی در هندسه نظم جدید

این نشست تخصصی روز دوشنبه مورخ 3 بهمن ماه از ساعت 10 الی 12 در محل ساختمان امیرکبیر پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور با همکاری کارگروه زیست محیطی همایش بین‌المللی هندسه نظم جدید جهانی دانشگاه عالی دفاع ملی و پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور دانشگاه شهید بهشتی و با سخنرانی آقایان دکتر عبدالرضا کرباسی عضو هیات علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران و دکتر مراد کاویانی‌راد عضو هیات‌ مدیره انجمن دیپلماسی آب ایران  و هیات علمی دانشگاه خوارزمی به صورت حضوری برگزار شد.

در ابتدای نشست، جنای دکتر ناصر مهردادی، رئیس کارگروه زیست محیطی همایش ضمن بیان خیر مقدم به حاضرین نشست، توضیحاتی را پیرامون اهمیت برگزاری چنین پیش نشست‌هایی را در ارتباط با مسائل محیط زیستی ارائه فرمودند. در ادامه دکتر عبداله رشیدی مهرآبادی رئیس نشست و دانشیار پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور ضمن بیان خیر مقدم به حضار و تشکر از دست‌اندرکاران برگزاری همایش،  بر لزوم برگزاری این نشست تخصصی تأکید کردند.

دکتر عبدالرضا کرباسی هیئت علمی دانشگاه تهران مطالبی را پیرامون وضعیت موجود منابع آبی در کشور، آمارهای موجود، سطوح حکمرانی، چالش‌ها و مشکلات پیش‌رو در حوزه حکمرانی و نحوه تدوین سند حکمرانی منابع آب بیان کرد.

دکتر مراد کاویانی‌راد، عضو هیات مدیره انجمن دیپلماسی آب ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بیان زمینه‌ها و راهکارهای مواجهه با کم آبی و بحران‌های هیدرو پلیتیک ایران پرداخته و بر فراسرزمینی بودن مباحث زیست محیطی و تغییر رویکرد امنیت محوری به توسعه محوری تأکید کردند.

در ادامه شرکت‌کنندگان حاضر در نشست، با توجه به موضوعات بیان شده نکات مهمی را در زمینه مطالب طرح شده توسط سخنرانان بیان و نظرات خود را در این حوزه مطرح کردند.