اطلاعیه شماره3 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-11-01
اطلاعیه شماره3 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

بسمه تعالی

با توجه به استقبال اندیشمندان ، پژوهشگران و جامعه علمی کشور مهلت ارسال چکیده مقالات تا 5 بهمن ماه تمدید می گردد.

دبیرخانه همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی