اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات
1401-10-10
اطلاعیه شماره 2 دبیرخانه همایش- تمدید مهلت ارسال چکیده مقالات

بسمه تعالی

با توجه به درخواست های واصله به دبیرخانه همایش و بنا به تصمیم کمیته علمی  مهلت ارسال چکیده مقالات 15 روز تمدید گردید   بنابراین داوطلبان می توانند چکیده مقالات خود را تا 30 دیماه از طریق سایت همایش ارسال نمایند.