اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه همایش _ تائیدیه ISC همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی
1401-12-23
اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه همایش _ تائیدیه ISC همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانی

با همکاری ارزشمند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام تائیدیه ISC همایش بین المللی هندسه نظم جدید جهانیدریافت گردید.مراتب برای استحضار پژوهشگران و علاقمندان اطلاع رسانی می گردد.